dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
DANH SÁCHBAN ĐẠI DIỆN CMHS TRƯỜNG - LỚP NĂM HỌC 2010 - 2011 
TT Họ và tên Chức vụ Điện thoại Trường/lớp Ghi chú
1.       

Tống Ánh Nguyệt

Trưởng ban

0918933414

PT.Chung

 
2.       

Trà Hữu Văn

Phó trưởng ban

0913656828

Phong trào

 
3.       

Nguyễn Hồng Tân

Phó trưởng ban

0945161945

Khuyến học

 
4.       

Trần Tuyết Nga

Phó trưởng ban

0919917729

Tài chính

 
5.       

Bùi Nam Tùng

Ủy viên

0919345635

Khuyến học

 
6.       

Trần Quốc

Ủy viên

0984450140

Thư ký

 
7.       

Trần Ngọc Thơ

Ủy viên

01683937052

Tài chính

 
8.       

Hứa Minh Diễn

Ủy viên

0919581816

Phong trào

 
9.       

Bùi Nam Tùng

Trưởng ban

0919345635

6A1

 
10.   

Lê Hồng Phil

Trưởng ban

0909884497

6A2

 
11.   

Nguyễn Mỹ Lộc

Trưởng ban

01298971120

6A3

 
12.   

Trần Thị Nhâm

Trưởng ban

0949491757

6A4

 
13.   

Lê Bích Tuyền

Trưởng ban

 

6A5

 
14.   

Nguyễn Văn Thi

Trưởng ban

 

6A6

 
15.   

Nguyễn Hữu Chín

Trưởng ban

0919621735

6A7

 
16.   

Trương Quốc Khởi

Trưởng ban

0913156496

7A1

 
17.   

Huỳnh Văn Nhân

Trưởng ban

0977534678

7A2

 
18.   

Phan Quốc Hội

Trưởng ban

 

7A3

 
19.   

Lê Văn Dữ

Trưởng ban

0919023616

7A4

 
20.   

Nguyễn Hùng Cường

Trưởng ban

 

7A5

 
21.   

Trần Tuyết Nga

Trưởng ban

0919917729

7A6

 
22.   

Trần Quốc

Trưởng ban

0984450140

8A1

 
23.   

Đỗ Văn Tống

Trưởng ban

0918392806

8A2

 
24.   

Trần Ngọc Thơ

Trưởng ban

01683937052

8A3

 
25.   

Nguyễn Hoàng Đỏ

Trưởng ban

 

8A4

 
26.   

Nguyễn Thanh Hải

Trưởng ban

 

8A5

 
27.   

Nguyễn Thanh Hiền

Trưởng ban

0918599061

8A6

 
28.   

Tống Ánh Nguyệt

Trưởng ban

0918933414

9A1

 
29.   

Lê Văn Năm

Trưởng ban

 

9A2

 
30.   

Lê Quốc Khởi

Trưởng ban

0982861697

9A3

 
31.   

Hứa Minh Diễn

Trưởng ban

0919581816

9A4

 
32.   

Nguyễn Hoàng Châu

Trưởng ban

0919631391

9A5

 
                                                                                                   BAN ĐẠI DIỆN CMHS