dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Hình vẽ thí nghiệm vật lí thcs mien phi,tai lieu Hình vẽ thí nghiệm vật lí thcs mien phi,bai giang Hình vẽ thí nghiệm vật lí thcs mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 10/5/2010 6:21:36 PM
Filesize: 1.22 M
Download count: 10
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
11/23/2005
1
CHẬM
NHANH
RẤT CHẬM
RẤT NHANH
CỰC NHANH
ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG
TỔNG HỢP
11/23/2005
2
CHẬM
NHANH
RẤT CHẬM
RẤT NHANH
CỰC NHANH
ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG
TỔNG HỢP
11/23/2005
3
CHẬM
NHANH
RẤT CHẬM
RẤT NHANH
CỰC NHANH
ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG
TỔNG HỢP
11/23/2005
4
CHẬM
NHANH
RẤT CHẬM
RẤT NHANH
CỰC NHANH
ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG
TỔNG HỢP
11/23/2005
5
CHẬM
NHANH
RẤT CHẬM
RẤT NHANH
CỰC NHANH
ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG
TỔNG HỢP
11/23/2005
6
CHẬM
NHANH
RẤT CHẬM
RẤT NHANH
CỰC NHANH
TỔNG HỢP
11/23/2005
7
X
CHUYỂN ĐỘNG TRÒN VÀ DAO DỘNG ĐIỀU HÒA
CHẬM
NHANH
RẤT NHANH
CỰC NHANH
TỔNG HỢP
11/23/2005
8
X
CHUYỂN ĐỘNG TRÒN VÀ DAO DỘNG ĐIỀU HÒA
CHẬM
NHANH
RẤT NHANH
CỰC NHANH
TỔNG HỢP
11/23/2005
9
X
CHUYỂN ĐỘNG TRÒN VÀ DAO DỘNG ĐIỀU HÒA
CHẬM
NHANH
RẤT NHANH
CỰC NHANH
TỔNG HỢP
11/23/2005
10
X
CHUYỂN ĐỘNG TRÒN VÀ DAO DỘNG ĐIỀU HÒA
CHẬM
NHANH
RẤT NHANH
CỰC NHANH
TỔNG HỢP
11/23/2005
11
X
X
CHẬM
NHANH
RẤT NHANH
CỰC NHANH
TỔNG HỢP
11/23/2005
12
11/23/2005
13
11/23/2005
14
11/23/2005
15
11/23/2005
16
11/23/2005
17
11/23/2005
18
11/23/2005
19
11/23/2005
20
11/23/2005
21
+
11/23/2005
22
11/23/2005
23
11/23/2005
24
| | | | | | | | | | |
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
| | | | | | | | | | |
5 4 3 2 1 0 -1 - 2 -3 -4 -5
11/23/2005
25
| | | | | | | | | | |
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
| | | | | | | | | | |
5 4 3 2 1 0 -1 - 2 -3 -4 -5
11/23/2005
26
11/23/2005
27
11/23/2005
28
11/23/2005
29
Đ

I
11
12
13
Đ

I
21
22
23
Đ

I
21
32
33
Đ

I
41
42
43
Đ

I
51
52
53
Đ

I
1
2
3
Đ

I
1
2
3
Đ

I
1
2
3
Đ

I
14
15
16
Đ

I
24
25
26
Đ

I
34
35
36
Đ

I
44
45
46
Đ

I
54
55
56
Đ

I
1
2
3
Đ

I
1
2
3
Đ

I
1
2
3
Đ

I
1
2
3
Đ

I
1
2
3
Đ

I
1
2
3
Đ

I
1
2
3
Đ

I
1
2
3
Đ

I
1
2
3
Đ

I
1
2
3
Đ

I
1
2
3
Đ

I
1
2
3
Đ

I
1
2
3
Đ

I
1
2
3
Đ

I
1
2
3
I
17
I
27
I
37
I
47
I
57
I
3
I
3
I
3
I
3
I
3
I
3
I
3
I
3
I
3
11/23/2005
30
11/23/2005
31
11/23/2005
32
11/23/2005
33
11/23/2005
34
11/23/2005
35
11/23/2005
36
11/23/2005
37
11/23/2005
38
11/23/2005
39
11/23/2005
40
11/23/2005
41
11/23/2005
42
11/23/2005
43
11/23/2005
44
11/23/2005
45