dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Sinh 9 bài 17 mien phi,tai lieu Sinh 9 bài 17 mien phi,bai giang Sinh 9 bài 17 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 11/23/2012 4:22:52 PM
Filesize: 0.77 M
Download count: 15
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Giáo viên thực hiện: Vũ Thị Vân Anh
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ *** LỚP 9A3***
KIỂM TRA BÀI CŨ:
1. Gen là gì?
Gen là một đoạn ADN mang thông tin cấu trúc một loại prôtêin.
2. Nêu chức năng của ADN?
Lưu giữ thông tin cấu trúc của tất cả các loại prôtêin trong cơ thể.
Truyền đạt thông tin di truyền.

Dựa vào H15, H17.1 và thông tin sách giáo khoa, nêu các điểm giống nhau giữa ADN và ARN?
Đều cấu tạo từ các nguyên tố hóa học: C, H, O, N, P.
Đều là các đại phân tử, cấu tạo theo nguyên tắc đa phân, đơn phân là các nuclêôtit.
Đều là các chuỗi xoắn.
Quan sát mô hình cấu trúc bậc của 1 đoạn phân tử ARN, cấu trúc của ADN. Thảo luận nhóm cặp hoàn thành bảng sau:
Phân biệt ARN và ADN.
Phân biệt ARN và ADN
Em hãy rút ra kết luận về cấu tạo của ARN?
Căn cứ vào chức năng, ARN được chia thành mấy loại?
Quan sát hình và nghiên cứu SGK- hãy cho biết quá trình tổng hợp ARN diễn ra ở đâu, vào lúc nào?

Quan sát hình và phim sau rồi cho biết:
Một phân tử ARN được tổng hợp dựa vào một hay hai mạch đơn của gen?
Câu 7: Các loại nucêôtit nào liên kết với nhau để tạo cặp trong quá trình hình thành mạch ARN ?
- Liên kết theo NTBS với mạch khuôn:
A-U; T-A; G-X; X-G.
Có nhận xét gì về trình tự các loại đơn phân trên mạch ARN so với mỗi mạch đơn của gen?
Mạch bổ sung.
Quá trình tổng hợp ARN:
+ Gen tháo xoắn và tách dần 2 mạch đơn.
+ Các nuclêôtit ở mạch khuôn liên kết với nuclêôtit tự do theo NTBS.
+ Khi tổng hợp xong, ARN tách khỏi gen ra chất tế bào để tổng hợp prôtêin.
Quá trình tổng hợp ARN được tổng hợp diễn ra như thế nào?
Vậy, quá trình tổng hợp ARN diễn ra theo những nguyên tắc nào?


Bài tập 3: Một đoạn mạch của gen có cấu trúc như sau. Hãy xác định trình tự các đơn phân của đoạn mạch ARN được tổng hợp từ mạch 2?
ARN:
- A
- U
G -
- X
- U
- X
- G
Mạch 1: – A – T – G – X – T – X – G –
Mạch 2: – T – A – X – G – A – G – X –

Bài tập 4. Một đoạn mạch ARN có trình tự các nuclêôtit như sau:
– A – U – G – X – U – U – G – A – X –
Xác định trình tự các nuclêôtit trong đoạn gen đã tổng hợp ra đoạn mạch ARN nói trên.
Đoạn gen đã tổng hợp ARN nói trên:
Mạch khuôn: – T – A – X – G – A – A – X – T – G –
Mạch bổ sung: – A – T – G – X – T – T – G – A – X –

Bài tập 2: Loại ARN nào sau đây có chức năng truyền đạt thông tin di truyền?
A. tARN.
B. rARN.
C. mARN.
D. Cả 3 loại trên.