dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                    Thị trấn Trần Văn Thời, ngày 27 tháng 5 năm 2010
Mẫu 4b
BÁO CÁO THÀNH TÍCH (1)Đề nghị tặng thưởng chiến sỹ thi đua cấp cơ sở (2)  
I. Sơ lược lý lịch- Họ và tên: Nguyễn Hoàng Phương                                Nam, nữ: Nam- Ngày, tháng, năm sinh: 06 - 06 - 1975- Quê quán (3): xã Hậu Lộc huyện Tam Bình tỉnh Vĩnh Long- Nơi thường trú: Khóm 9 thị trấn Trần Văn Thời huyện Trần Văn Thời tỉnh Cà Mau- Nơi công tác: Trường THCS thị trấn Trần Văn Thời- Chức vụ hiện nay: Hiệu trưởng- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học sư phạm Toán học- Ngày vào Đảng chính thức: 19-5-2003- Quá trình công tác (4): Từ ngày 06/6/2009- 06/6/2010, Hiệu trưởng, THCS TT Trần Văn Thời - TVT- Cà Mau- Những khó khăn, thuận lợi trong việc thực hiện nhiệm vụ:+ Thuận lợi:Có sức khỏe tốt và tinh thần vượt khó để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.+ Khó khăn:Kinh phí nhà trường nhiều năm còn nợ các khoản tiền hoạt động chưa có điều kiện thanh toán;Cơ sở vật chất xuống cấp phòng học sụt lún, trần nhà rách dột, thiết bị lạc hậu, hư, thiếu các chi tiết; hệ thống điện, nước xuống cấp; trường không có tường rào;Chưa có biên chế bảo vệ.II. Thành tích đạt được1. Sơ lược thành tích của đơn vị (5)1.1. S lượng:a. Quy mô phát triển.- Tuyeån sinh: 219 em vaøo lôùp 6 - Bieân cheá 06 lôùp  - Ñaït tyû leä : 100%- Tổng số học sinh đầu năm học 731 - Số HS nữ: 395,  Tỷ lệ: 54,35%- Số học sinh dân tộc 4/731, - Tỷ lệ: 0,54 %- Số học sinh THCS cuối kỳ II: 758,  - Số HS nữ: 358.- Số lượng học sinh bỏ học năm học 2008 - 2009 là 5,47% (846/895), năm học 2009 - 2010 bỏ học 8 em, tỷ lệ 1,09%  giảm so với năm học trước 4,38%.- Số học sinh chuyển trường trong tỉnh: 02 em.* Chất lượng mũi nhọn:- Học sinh giỏi cấp huyện: 06 giải.- Học sinh giỏi cấp tỉnh: 03 giải.- Học sinh giỏi Máy tính Casio cấp tỉnh: 01* Chất lượng đại trà:
Lớp Số lớp Số học sinh HỌC LỰC
Giỏi Khá Trung bình Yếu Kém
SL % SL % SL % SL % SL %
6 6 219 23 10.50 71 32.42 91 41.55 33 15.07 1 0.46
7 6 209 34 16.27 53 25.36 95 45.45 24 11.48 3 1.44
8 5 177 21 11.86 71 40.11 74 41.81 11 6.21 0 0.00
9 4 153 12 7.84 51 33.33 88 57.52 2 1.31 0 0.00
Cộng 21 758 90 11.87 246 32.45 348 45.91 70 9.23 4 0.53
Đánh giá:+ So với chỉ tiêu:Tỷ lệ học sinh giỏi tăng: 5,28 %; Khá tăng 14,38%; Trung bình giảm 13,55%; Yếu giảm 5,42%; Kém giảm 0,94%. + So với cùng kỳ năm học trước:So với cùng kì năm học trước: Tỷ lệ học sinh giỏi tăng: 2,35 %; Khá tăng 9,71%; Trung bình giảm 1,23%; Yếu kém giảm 11%. Học lực năm học 2008 - 2009 nhìn chung tỷ lệ học sinh khá giỏi tăng, tỷ lệ học sinh yếu, kém giảm mạnh.- Về hạnh kiểm:
XLKhối Tổng số HS Tốt Khá Trung bình Yếu
SL % SL % SL % SL %
K6 219 133 60.73 83 37.90 3 1.37 0 0.00
K7 209 123 58.85 80 38.28 6 2.87 0 0.00
K8 177 127 71.75 50 28.25 0 0.00 0 0.00
K9 153 99 64.71 49 32.03 5 3.27 0 0.00
Toàn trường 758 482 63.59 262 34.56 14 1.85 0 0.00
Đánh giá:+ So với chỉ tiêu:Đạo đức xếp loại Tốt tăng: 14,02%; Khá giảm 8,79%; Trung bình giảm 5,23%.+ So với cùng kỳ năm học trước:So với cùng kỳ năm học trước: Đạo đức xếp loại Tốt tăng: 4,3%; Khá giảm 0,68%; Trung bình giảm 3,51%; Yếu giảm 0,12%.Danh hiệu Học sinh Tiên tiến 246 emDanh hiệu Học sinh Giỏi 90 em1.2. Về số lượng:
Nội dung CB-GV-NV Trình độ chuyên môn
TS Nữ Đảng Đoàn Công đoàn Đại học Cao đẳng Trung học Sơ học
TS Nữ TS Nữ TS Nữ TS Nữ TS Nữ TS Nữ TS Nữ
Tổng số 67 42 15 8 40 27 67 42 27 17 40 25        
Trong đó                                
Ban giám hiệu 2 1 2 1     2 1 2 1            
GV trực tiếp gảng dạy 57 38 13 7 37 25 57 38 23 15 34 23        
GV Chuyên trách 1        1   1        1          
Nhân viên 3 1     1 1 3 1      3  1        
Văn thư 1 1         1 1      1  1        
Kế toán 1           1                
Thư viện 1 1     1 1 1 1            
Thiết bị 1           1       1          
1.3. Chất lượng giảng dạy, hồ sơ:- Chỉ đạo về đánh giá xếp loại giáo viên, học sinh như sau:+ Thành lập Hội đồng dự giờ, đánh giá tiết dạy giáo viên: Tổng số tiết dự giờ đánh giá giáo viên 105 tiết, trong đó:Tổ Tiếng Anh - Thể - Mỹ - Nhạc: 29 tiết (26 tiết giỏi, 3 tiết khá);Tổ Văn - Sử - GDCD: 32 tiết (30 tiết giỏi, 2 tiết khá)Tổ Toán - Lý - CN: 30 tiết (24 tiết giỏi, 6 tiết khá)Tổ Sinh - Hóa - Địa - CN: 24 tiết (22 tiết giỏi, 2 tiết khá)+ Tập huấn cho giáo viên để đánh giá chất lượng hai mặt giáo dục đúng theo QĐ số 40/2006/QĐ-BGD&ĐT và Quyết định số 51/2008/QĐ-BGD&ĐT sửa đổi bổ sung Quyết định số 40/2006/QĐ-BGD&ĐT, hướng dẫn số 11167/BGD&ĐT.+ Xếp loại chuyên môn: Tổng số 57 giáo viên, trong đó: 53 Giỏi, 04 Khá.1.4. Chất lượng mũi nhọn:Giáo viên giỏi vòng huyện: 11, giáo viên giỏi vòng tỉnh: 02.1.5. Hoạt động ngoại khóa, chuyên đề nâng cao chất lượng giảng dạy:Tổ chức thao giảng 4/7 tiết đạt loại giỏi. Tổ Toán - Lý - CN và tổ Tiếng Anh - Thể - Mỹ - Nhạc mở được 2 chuyên đề đảm bảo theo quy định.1.6. Sáng kiến kinh nghiệm:Tổng số: 60 sáng kiến kinh nghiệm được Hội đồng khoa học cấp tỉnh và huyện công nhận (Xuất sắc 04, Khá 36, Trung bình 20, không đạt: 00).1.7. Kết quả đơn vị đạt được: Được đề nghị Hội đồng thi đua khen thưởng các cấp công nhận danh hiệu:- Tập thể Lao động xuất sắc: 05.- Cá nhân: Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh: 01, chiến sỹ thi đua cấp cơ sở: 50; lao động tiên tiến 61, hoàn thành nhiệm vụ: 06 không có cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ.- Tập thể đoàn kết nhất trí cao.2. - Thành tích đạt được của cá nhân (6) - Quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận: Hiệu trưởng phụ trách những công việc như sau:+ Tham mưu cấp trên (Đảng ủy, UBND thị trấn Trần Văn Thời và Phòng GD&ĐT huyện) về công tác phát triển sự nghiệp giáo dục cấp THCS ở địa bàn thị trấn;+ Chỉ đạo chuyên môn;+ Trực tiếp phụ trách: Công tác nhận sự, tài chính, cơ sở vật chất, phổ cập, công tác phối hợp, thi đua khen thưởng, các cuộc vận động lớn trong ngành, đoàn kết nội bộ, chịu trách nhiệm toàn bộ các hoạt động diễn ra toàn trường. - Thành tích đạt được:+ Kết quả đã đạt được về năng suất, chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ:Thực hiện nghiêm chỉnh ngày công, giờ công, hoàn thành nhiệm vụ đúng thời gian quy định; chủ động trong việc xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch đề ra;Tham mưu trực tiếp cho UBND thị trấn về công tác Phổ cập giáo dục THCS và công tác phổ cập trên địa bàn toàn thị trấn; Được Phòng GD&ĐT kiểm tra đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong năm học 2009 - 2010 về điều hành toàn diện các hoạt động của trường;Chỉ đạo các bộ phận làm thay công tác của Phó hiệu trưởng chuyên môn (trong thời gian đi học quản lý ngành giáo dục và học trung cấp chính trị) kiện toàn bộ máy cấp tổ, củng cố năng lực sư phạm nhà giáo trong các tổ, kịp thời mở các chuyên đề về đổi mới phương pháp dạy học; chỉ đạo việc xây dựng và duy trì chất lượng đại trà, chất lượng mũi nhọn của nhà giáo và học sinh (kết quả đạt được xem báo cáo của đơn vị nêu trên);Thành lập các tổ chức trong nhà trường hoạt động có hiệu quả như: Tổ chức cuộc vận động "Học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh",  Ban chỉ đạo các cuộc vận động "Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục", "Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo", thực hiện tốt phong trào "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực", hoàn thành xuất sắc  chủ đề năm học "Năm học đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục"; Phối hợp xây dựng và kiện toàn các tổ chức như Ban đại diện CMHS, Chi Hội khuyến học;Là cầu nối với tập thể về vấn đề xây dựng mối đoàn kết thân ái, nhất trí trong nội bộ của trường, giải quyết triệt để tình trạng mất đoàn kết nội bộ; tạo dựng được sự tương trợ lẫn nhau giữa các cá nhân với nhau: như xây dựng được quỹ tương trợ, hùn vốn, thăm hỏi, …Chủ động tham mưu với cấp ủy, UBND thị trấn, Phòng GD&ĐT và Ban quản lý dự án huyện giải ngân 20 triệu đồng để bảo hành các phòng học;Phối hợp với Ban đại diện CMHS vận độn các nhà tài trợ, tranh thủ các dự án, các bậc cha mẹ học sinh huy động công tác xã hội hóa giáo dục như sau:Tổng thu: 82,6 triệu đồng, chia ra kinh phí quỹ khuyến học là 2,071 triệu đồng; kinh phí CMHS đóng góp là 48,8 triệu đồng; mạnh thường quân ủng hộ phong trào là 9,7 triệu đồng. - Dự án cứu trợ trẻ em trong bối cảnh có HIV/AIDS hỗ trợ 6 xe đạp cho học sinh nghèo mỗi chiếc xe trị giá 900 000 đồng; 648 trứng gà cho 18 học sinh có nguy cơ suy dinh dưỡng.- Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội huyện huy động tặng học bổng Chervon cho 12 học sinh nghèo mỗi suất trị giá 1,2 triệu đồng;- Tỉnh đoàn Cà Mau tặng 01 suất học bổng cho học sinh nghèo trị giá 1 triệu đồng, Viễn thông Mobiphone tặng 1 suất học bổng trị giá 500 000 đồng.- Trung tâm y tế Trần Văn Thời (tận dụng nguồn kinh phí do tổ chức ECF - Hà Lan tài trợ) tổ chức khám mắt cho học sinh toàn trường và tặng 13 kính đeo mắt cho học sinh bị dị tật mắt.- Trạm y tế thị trấn phối hợp với trường tổ chức phun thuốc, khám sức khỏe học sinh vào đợt cao điểm của đại dịch cúm AH5N1 và các dịch bệnh khác.+ Các biện pháp đổi mới công tác quản lý, những sáng kiến kinh nghiệm, đề tài nhiên cứu khoa học:Tự biên soạn chương trình quản lý điểm của học sinh THCS ứng dụng trong toàn trường;Ứng dụng sáng kiến kinh nghiệm về "Quản lý hồ sơ cán bộ, công chức" vào việc quản lý hồ sơ cán bộ công chức của trường;+ Việc đổi mới công nghệ, ứng dụng, khoa học, kỹ thuật vào thực tiễn:Ngoài việc kế thừa các hoạt động năm qua, năm học này tôi đã chỉ đạo cho giáo viên tập luyện giảng dạy sử dụng máy chiếu và ứng dụng phần mềm Powerpoint vào trong giảng dạy; sử dụng công cụ yahoo mail để liên lạc báo cáo; …+ Việc thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước:Ngoài việc thường xuyên quán triệt các nghị quyết, chỉ thị các cấp, bản thân không ngừng học tập chuyên đề Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh "là đạo đức, là văn minh".Thực hiện nghiêm quy định của Nhà nước, của ngành và nội của cơ quan, quy định về văn hóa nơi công sở; tham gia sinh hoạt đều đặn với địa phương và có nhiều đóng góp cho địa phương về ý kiến xây dựng xây dựng dự thảo văn kiện đại hội thị trấn khóa XI nhiệm kỳ 2010 - 2015; ý kiến góp ý lãnh đạo khóm 9 về xây dựng khóm văn hóa.+ Công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức, vai trò cá nhân trong việc tham gia xây dựng và phát triển đơn vị, trường học:Thường xuyên trau dồi trình độ nghiệp vụ và kịp thời thích ứng với công việc, đảm bảo chất lượng. Có phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu thực hiện tốt mọi quy định của trường, của ngành và của địa phương đề ra;Năm học qua tôi đã tác động bằng nhiều hình thức, vận động đội ngũ trong trường đoàn kết, nhất trí và đã có nhiều cá nhân tích cực cống hiến sức lực và trí tuệ để tiến tới xây dựng ngôi trường đạt chuẩn quốc gia.III. Các thành tích khen thưởng đã được ghi nhận (7)  Năm học 2009 - 2010 xếp loại công chức Xuất sắc, được Hội đồng thi đua khen thưởng của trường đề nghị công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở. Thủ trưởng đơn vị xác nhận, đề nghị                        Người báo cáo thành tích           (ký, đóng dấu)                                                 (ký, ghi rõ họ và tên)     Xác nhận của cấp trình khen(ký, đóng dấu)